Ontwikkeling adviestool

ter stimulering van energiebesparende renovaties

Doel

Uit een initiatief voor bevordering van energiezuinig renoveren van bestaande woningen met de provincie Noord-Brabant, Cauberg-Huygen, St. Gobain en Essent is een projectgroep gestart met deskundigen op het gebied van energie, bouw en wonen. Een belangrijke kernwaarde als basis voor deze projectgroep is het realiseren van een comfortabele, duurzame en klimaatbestendige woonomgeving.

De provincie Noord-Brabant heeft bijzondere ambities ten aanzien van energiebesparing in de gebouwde omgeving. De ambitie is om bestaande woningen te renoveren naar een energielabel A of A+. Daarvoor willen zij publicatiemateriaal (uitwerking van de Toolkit Bestaande Bouw) ontwikkelen over renovatie energieconcepten, financieringsconstructies en demonstratieprojecten.

Het realiseren van renovatieprojecten in de woningbouw maakt onderdeel uit van een integraal ontwerp- en planproces waarbij diverse partijen en belangen zijn betrokken.

Aanpak en resultaat

Het centrale probleem was dat op de korte termijn extra investeringen nodig waren die pas, afhankelijk van de hoogte van de ambitie, op middellange of lange termijn gingen renderen. Om deze situatie met verschillende belangen goed uit te werken, is een beslistool nodig die inzicht geeft in het effect van een energiebesparende renovatie. De beslistool moet deze opgave scherp in beeld brengen en op basis daarvan oplossingsrichtingen formuleren.

Aan ons is gevraagd om een informatiemodel en een interactie-, UX/UI (User Experience, User Interface) model te ontwerpen.

Vanuit vooroverleggen is het idee ontstaan om de informatie over de renovatieconcepten in matrices te presenteren uitgaande van de informatie uit de Toolkit bestaande bouw. Tijdens deze ontwerpfase hebben wij de Provincie Noord-Brabant, Essent, een ingenieursbureau en woningcorporaties begeleid en geadviseerd bij de ontwikkeling van een nieuwe adviestool voor de stimulering van energiebesparende renovaties. De tool is gebaseerd op algoritmes en kernwaardes die bekend zijn in de bouw. Tevens is succesvol een ontwerp en een functionele beschrijving gerealiseerd voor deze complexe tool.

Het resultaat uit het project heeft opgeleverd:

  • Informatie over besparende maatregelen en niveau van energielabel dat kan worden bereikt door bouwkundige maatregelen en eenvoudige installatiemaatregelen;
  • Draagvlak voor deze aanpak bij de direct betrokken belanghebbende partijen, de beslissers (directies van woningbouwcoöperaties);
  • Een (UX/UI) ontwerp en een functioneel beschrijving
  • Pilot projecten die met toepassing van het nieuwe instrument over gaan tot realisatie van een renovatieproject naar A+-niveau.

Klant

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Provincie Noord Brabant
Essent
Aeneas

Jaar

2012

Disciplines

Digital (UX/UI) design
Interaction design

Concept wireframe energietool-s1 inloggen
Concept wireframe energietool-s2 parameters
Concept wireframe energietool-s3 vergelijk
Keuzeschema selectie. Concept
Energiebesparende-app